Terma dan Syarat

Terma dan syarat ini ("Perjanjian") menetapkan syarat dan ketentuan umum penggunaan laman web kami oleh anda ("Laman Web" atau "Perkhidmatan") dan mana-mana produk dan perkhidmatannya yang berkaitan (secara kolektif, "Perkhidmatan"). Perjanjian ini mengikat secara sah antara anda ("Pengguna", "anda" atau "anda") dan pengendali Laman Web ini ("Operator", "kami", "kami" atau "kami"). Dengan mengakses dan menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan syarat-syarat Perjanjian ini. Sekiranya anda memasuki Perjanjian ini atas nama perniagaan atau entiti undang-undang lain, anda menyatakan bahawa anda mempunyai wewenang untuk mengikat entiti tersebut kepada Perjanjian ini, dalam hal ini istilah "Pengguna", "anda" atau "anda" akan merujuk kepada entiti tersebut. Sekiranya anda tidak mempunyai kewenangan tersebut, atau jika anda tidak bersetuju dengan syarat-syarat Perjanjian ini, anda tidak boleh menerima Perjanjian ini dan mungkin tidak mengakses dan menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan. Anda mengakui bahawa Perjanjian ini adalah kontrak antara anda dan Pengendali, walaupun secara elektronik dan tidak ditandatangani secara fizikal oleh anda, dan ini mengatur penggunaan laman web dan Perkhidmatan oleh anda.

Akaun dan Keahlian

Anda mesti berumur sekurang-kurangnya 21 tahun untuk menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan. Dengan menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan dan dengan menyetujui Perjanjian ini, anda menjamin dan menyatakan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Sekiranya anda membuat akaun di Laman Web, anda bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan akaun anda dan anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun tersebut dan tindakan lain yang diambil berkaitan dengannya. Kami mungkin, tetapi tidak berkewajiban untuk, memantau dan menyemak akaun baru sebelum anda masuk dan mula menggunakan Perkhidmatan. Memberikan maklumat hubungan palsu dalam bentuk apa pun boleh mengakibatkan penghentian akaun anda. Anda mesti segera memberitahu kami tentang penggunaan akaun anda yang tidak dibenarkan atau pelanggaran keselamatan lain. Kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang tindakan atau peninggalan oleh anda, termasuk kerosakan apa pun yang berlaku akibat tindakan atau peninggalan tersebut. Kami mungkin menangguhkan, mematikan, atau menghapus akaun anda (atau mana-mana bahagiannya) jika kami menentukan bahawa anda telah melanggar peruntukan Perjanjian ini atau bahawa tingkah laku atau kandungan anda cenderung merosakkan reputasi dan muhibah kami. Sekiranya kami memadamkan akaun anda atas sebab-sebab di atas, anda mungkin tidak mendaftar semula untuk Perkhidmatan kami. Kami mungkin menyekat alamat e-mel dan alamat protokol Internet anda untuk mengelakkan pendaftaran lebih lanjut.

Kandungan Dewasa

Perlu diketahui bahawa mungkin terdapat kandungan dewasa atau dewasa tertentu di Laman Web. Sekiranya terdapat kandungan dewasa atau dewasa, individu yang berumur kurang dari 21 tahun atau tidak dibenarkan mengakses kandungan tersebut di bawah undang-undang mana-mana bidang kuasa yang berkenaan tidak boleh mengakses kandungan tersebut. Sekiranya kita mengetahui bahawa sesiapa yang berusia di bawah 21 tahun ingin melakukan transaksi melalui Perkhidmatan, kita akan memerlukan persetujuan ibu bapa yang disahkan, sesuai dengan Akta Perlindungan Privasi Dalam Talian Kanak-kanak tahun 1998 ("COPPA"). Kawasan tertentu di Laman Web dan Perkhidmatan mungkin tidak tersedia untuk kanak-kanak di bawah 21 tahun dalam keadaan apa pun.

Pautan ke Sumber Lain

Walaupun Laman Web dan Perkhidmatan mungkin menghubungkan ke sumber lain (seperti laman web, aplikasi mudah alih, dll.), Kami tidak, secara langsung atau tidak langsung, menyiratkan kelulusan, pergaulan, penajaan, sokongan, atau gabungan dengan sumber yang berkaitan, kecuali dinyatakan secara khusus di sini. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai, dan kami tidak menjamin tawaran, perniagaan atau individu atau kandungan sumbernya. Kami tidak memikul tanggungjawab atau tanggungjawab untuk tindakan, produk, perkhidmatan, dan kandungan pihak ketiga yang lain. Anda harus meneliti pernyataan undang-undang dan syarat penggunaan sumber-sumber lain yang anda akses dengan teliti melalui pautan di Laman Web dan Perkhidmatan dengan teliti. Pautan anda ke sumber luar laman web lain adalah atas risiko anda sendiri.

Penggunaan yang dilarang

Selain syarat-syarat lain seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian, Anda dilarang menggunakan Situs Web dan Layanan atau Konten: (a) untuk tujuan yang tidak sah; (b) untuk meminta orang lain untuk melakukan atau mengambil bahagian dalam tindakan yang menyalahi undang-undang; (c) untuk melanggar peraturan, peraturan, undang-undang, atau peraturan setempat, internasional, persekutuan, provinsi atau negeri; (d) untuk melanggar atau melanggar hak harta intelek kita atau hak harta intelek orang lain; (e) untuk melecehkan, menyalahgunakan, menghina, mencederakan, memfitnah, memfitnah, meremehkan, mengintimidasi, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, usia, asal negara, atau kecacatan; (f) mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (g) untuk memuat naik atau menyebarkan virus atau jenis kod jahat lain yang akan atau mungkin digunakan dengan cara apa pun yang akan mempengaruhi fungsi atau operasi Laman Web dan Perkhidmatan, produk dan perkhidmatan pihak ketiga, atau Internet; (h) untuk spam, phish, pharm, dalih, labah-labah, merangkak, atau mengikis; (i) untuk tujuan lucah atau tidak bermoral; atau (j) untuk mengganggu atau mengelakkan ciri keselamatan Laman Web dan Perkhidmatan, produk dan perkhidmatan pihak ketiga, atau Internet. Kami berhak untuk menghentikan penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan anda kerana melanggar penggunaan yang dilarang.

Hak Harta Intelek

"Hak Harta Intelek" bermaksud semua hak sekarang dan masa depan yang diberikan oleh undang-undang, undang-undang umum atau ekuiti dalam atau berkaitan dengan hak cipta dan hak yang berkaitan, tanda dagang, reka bentuk, paten, penemuan, muhibah dan hak untuk menuntut kerana meninggal dunia, hak untuk penemuan, hak untuk menggunakan, dan semua hak harta intelek lain, dalam setiap kes sama ada berdaftar atau tidak berdaftar dan termasuk semua aplikasi dan hak untuk memohon dan diberikan, hak untuk menuntut keutamaan dari, hak tersebut dan semua hak atau bentuk yang serupa atau setara perlindungan dan apa-apa hasil aktiviti intelektual lain yang wujud atau akan wujud sekarang atau masa depan di mana-mana bahagian dunia. Perjanjian ini tidak memindahkan kepada anda harta intelek yang dimiliki oleh Pengendali atau pihak ketiga, dan semua hak, hakmilik, dan kepentingan di dalam dan ke atas harta tersebut akan kekal (seperti di antara pihak-pihak) semata-mata dengan Pengendali. Semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan, grafik dan logo yang digunakan berkaitan dengan Laman Web dan Perkhidmatan, adalah tanda dagang atau tanda dagangan berdaftar Pengendali atau pemberi lesennya. Tanda dagang, tanda perkhidmatan, grafik dan logo lain yang digunakan berkaitan dengan Laman Web dan Perkhidmatan mungkin merupakan tanda dagang pihak ketiga yang lain. Penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan oleh anda tidak memberi anda hak atau lesen untuk menghasilkan semula atau menggunakan mana-mana tanda dagangan Operator atau pihak ketiga.

Had Tanggungjawab

Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berkenaan, Pengendali, sekutu, pengarah, pegawai, pekerja, ejen, pembekal atau pemberi lesennya tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana orang atas sebarang kerosakan tidak langsung, sampingan, khas, hukuman, perlindungan atau akibat ( termasuk, tanpa batasan, ganti rugi atas kehilangan keuntungan, hasil, penjualan, muhibah, penggunaan kandungan, kesan terhadap perniagaan, gangguan perniagaan, kehilangan penjimatan yang dijangkakan, kehilangan peluang perniagaan) namun disebabkan, berdasarkan teori liabiliti, termasuk, tanpa batasan , kontrak, hukuman, jaminan, pelanggaran kewajiban undang-undang, kelalaian atau sebaliknya, walaupun pihak yang bertanggungjawab telah diberitahu mengenai kemungkinan kerosakan tersebut atau mungkin telah meramalkan kerosakan tersebut. Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku, tanggungjawab keseluruhan Pengendali dan sekutunya, pegawai, pekerja, ejen, pembekal dan pemberi lesen yang berkaitan dengan perkhidmatan akan dihadkan kepada jumlah yang lebih besar dari satu dolar atau jumlah yang sebenarnya dibayar secara tunai oleh anda kepada Pengendali untuk tempoh satu bulan sebelum peristiwa atau kejadian pertama yang menimbulkan tanggungjawab tersebut. Batasan dan pengecualian juga berlaku jika ubat ini tidak memberi pampasan sepenuhnya kepada anda atas kerugian atau kegagalan tujuan utamanya.

Ganti Rugi

Anda bersetuju untuk mengganti rugi dan menahan Pengendali dan sekutunya, pengarah, pegawai, pekerja, ejen, pembekal dan pemberi lesen tidak berbahaya dari dan terhadap sebarang liabiliti, kerugian, kerosakan atau kos, termasuk bayaran peguam yang munasabah, yang timbul berkaitan dengan atau timbul dari mana-mana tuduhan, tuntutan, tindakan, pertikaian, atau tuntutan pihak ketiga yang ditegaskan terhadap salah satu daripadanya akibat atau berkaitan dengan Kandungan anda, penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan anda atau salah laku yang disengajakan oleh pihak anda.

Kerentanan

Semua hak dan batasan yang terkandung dalam Perjanjian ini dapat dilaksanakan dan harus berlaku dan mengikat hanya sejauh tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan dimaksudkan untuk dibatasi sejauh yang diperlukan sehingga mereka tidak akan menjadikan Perjanjian ini tidak sah, tidak sah atau tidak boleh dilaksanakan. Sekiranya mana-mana peruntukan atau bahagian mana-mana peruntukan Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan yang berwenang, itu adalah niat pihak-pihak bahawa peruntukan atau bahagian-bahagian yang selebihnya akan menjadi perjanjian mereka berkenaan dengan perkara pokok ini, dan semua peruntukan atau bahagiannya yang masih ada akan tetap berkuatkuasa dan berkuat kuasa sepenuhnya.

Penyelesaian pertikaian

Pembentukan, penafsiran, dan pelaksanaan Perjanjian ini dan setiap perselisihan yang timbul darinya akan diatur oleh undang-undang substantif dan prosedural Kosta Rika tanpa memperhatikan peraturannya mengenai konflik atau pilihan undang-undang dan, sejauh yang berlaku, hukum Costa rica. Bidang kuasa dan tempat eksklusif untuk tindakan yang berkaitan dengan perkara di bawah ini adalah mahkamah yang berada di Costa Rica, dan dengan ini anda tunduk kepada bidang kuasa peribadi mahkamah tersebut. Anda dengan ini mengetepikan hak untuk perbicaraan juri dalam setiap proses yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini. Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Kontrak untuk Penjualan Barang Antarabangsa tidak berlaku untuk Perjanjian ini.

Perubahan dan Pindaan

Kami berhak untuk mengubah Perjanjian ini atau syarat-syaratnya yang berkaitan dengan Laman Web dan Perkhidmatan pada bila-bila masa, berkuat kuasa setelah memposting versi terkini Perjanjian ini di Laman Web. Apabila kita melakukannya, kita akan menyemak semula tarikh yang dikemas kini di bahagian bawah halaman ini. Penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan yang berterusan setelah perubahan tersebut merupakan persetujuan anda terhadap perubahan tersebut.

Penerimaan Syarat-syarat ini

Anda mengakui bahawa anda telah membaca Perjanjian ini dan bersetuju dengan semua terma dan syaratnya. Dengan mengakses dan menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian ini. Sekiranya anda tidak bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat Perjanjian ini, anda tidak dibenarkan mengakses atau menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan.

Hubungi Kami

Jika Anda ingin menghubungi kami untuk memahami lebih lanjut mengenai Perjanjian ini atau sebarang perkara yang berkaitan dengannya, anda boleh menghantar e-mel kami.

Dokumen ini terakhir dikemas kini pada 22 April 2021.


Terms and conditions

These terms and conditions ("Agreement") set forth the general terms and conditions of your use of the our website ("Website" or "Service") and any of its related products and services (collectively, "Services"). This Agreement is legally binding between you ("User", "you" or "your") and this Website operator ("Operator", "we", "us" or "our"). By accessing and using the Website and Services, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by the terms of this Agreement. If you are entering into this Agreement on behalf of a business or other legal entity, you represent that you have the authority to bind such entity to this Agreement, in which case the terms "User", "you" or "your" shall refer to such entity. If you do not have such authority, or if you do not agree with the terms of this Agreement, you must not accept this Agreement and may not access and use the Website and Services. You acknowledge that this Agreement is a contract between you and the Operator, even though it is electronic and is not physically signed by you, and it governs your use of the Website and Services.

Accounts and membership

You must be at least 21 years of age to use the Website and Services. By using the Website and Services and by agreeing to this Agreement you warrant and represent that you are at least 21 years of age. If you create an account on the Website, you are responsible for maintaining the security of your account and you are fully responsible for all activities that occur under the account and any other actions taken in connection with it. We may, but have no obligation to, monitor and review new accounts before you may sign in and start using the Services. Providing false contact information of any kind may result in the termination of your account. You must immediately notify us of any unauthorized uses of your account or any other breaches of security. We will not be liable for any acts or omissions by you, including any damages of any kind incurred as a result of such acts or omissions. We may suspend, disable, or delete your account (or any part thereof) if we determine that you have violated any provision of this Agreement or that your conduct or content would tend to damage our reputation and goodwill. If we delete your account for the foregoing reasons, you may not re-register for our Services. We may block your email address and Internet protocol address to prevent further registration.

Adult content

Please be aware that there may be certain adult or mature content available on the Website. Where there is mature or adult content, individuals who are less than 21 years of age or are not permitted to access such content under the laws of any applicable jurisdiction may not access such content. If we learn that anyone under the age of 21 seeks to conduct a transaction through the Services, we will require verified parental consent, in accordance with the Children's Online Privacy Protection Act of 1998 ("COPPA"). Certain areas of the Website and Services may not be available to children under 21 under any circumstances.

Links to other resources

Although the Website and Services may link to other resources (such as websites, mobile applications, etc.), we are not, directly or indirectly, implying any approval, association, sponsorship, endorsement, or affiliation with any linked resource, unless specifically stated herein. We are not responsible for examining or evaluating, and we do not warrant the offerings of, any businesses or individuals or the content of their resources. We do not assume any responsibility or liability for the actions, products, services, and content of any other third parties. You should carefully review the legal statements and other conditions of use of any resource which you access through a link on the Website and Services. Your linking to any other off-site resources is at your own risk.

Prohibited uses

In addition to other terms as set forth in the Agreement, you are prohibited from using the Website and Services or Content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Website and Services, third party products and services, or the Internet; (h) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (i) for any obscene or immoral purpose; or (j) to interfere with or circumvent the security features of the Website and Services, third party products and services, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Website and Services for violating any of the prohibited uses.

Intellectual property rights

"Intellectual Property Rights" means all present and future rights conferred by statute, common law or equity in or in relation to any copyright and related rights, trademarks, designs, patents, inventions, goodwill and the right to sue for passing off, rights to inventions, rights to use, and all other intellectual property rights, in each case whether registered or unregistered and including all applications and rights to apply for and be granted, rights to claim priority from, such rights and all similar or equivalent rights or forms of protection and any other results of intellectual activity which subsist or will subsist now or in the future in any part of the world. This Agreement does not transfer to you any intellectual property owned by the Operator or third parties, and all rights, titles, and interests in and to such property will remain (as between the parties) solely with the Operator. All trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with the Website and Services, are trademarks or registered trademarks of the Operator or its licensors. Other trademarks, service marks, graphics and logos used in connection with the Website and Services may be the trademarks of other third parties. Your use of the Website and Services grants you no right or license to reproduce or otherwise use any of the Operator or third party trademarks.

Limitation of liability

To the fullest extent permitted by applicable law, in no event will the Operator, its affiliates, directors, officers, employees, agents, suppliers or licensors be liable to any person for any indirect, incidental, special, punitive, cover or consequential damages (including, without limitation, damages for lost profits, revenue, sales, goodwill, use of content, impact on business, business interruption, loss of anticipated savings, loss of business opportunity) however caused, under any theory of liability, including, without limitation, contract, tort, warranty, breach of statutory duty, negligence or otherwise, even if the liable party has been advised as to the possibility of such damages or could have foreseen such damages. To the maximum extent permitted by applicable law, the aggregate liability of the Operator and its affiliates, officers, employees, agents, suppliers and licensors relating to the services will be limited to an amount greater of one dollar or any amounts actually paid in cash by you to the Operator for the prior one month period prior to the first event or occurrence giving rise to such liability. The limitations and exclusions also apply if this remedy does not fully compensate you for any losses or fails of its essential purpose.

Indemnification

You agree to indemnify and hold the Operator and its affiliates, directors, officers, employees, agents, suppliers and licensors harmless from and against any liabilities, losses, damages or costs, including reasonable attorneys' fees, incurred in connection with or arising from any third party allegations, claims, actions, disputes, or demands asserted against any of them as a result of or relating to your Content, your use of the Website and Services or any willful misconduct on your part.

Severability

All rights and restrictions contained in this Agreement may be exercised and shall be applicable and binding only to the extent that they do not violate any applicable laws and are intended to be limited to the extent necessary so that they will not render this Agreement illegal, invalid or unenforceable. If any provision or portion of any provision of this Agreement shall be held to be illegal, invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, it is the intention of the parties that the remaining provisions or portions thereof shall constitute their agreement with respect to the subject matter hereof, and all such remaining provisions or portions thereof shall remain in full force and effect.

Dispute resolution

The formation, interpretation, and performance of this Agreement and any disputes arising out of it shall be governed by the substantive and procedural laws of Costa Rica without regard to its rules on conflicts or choice of law and, to the extent applicable, the laws of Costa Rica. The exclusive jurisdiction and venue for actions related to the subject matter hereof shall be the courts located in Costa Rica, and you hereby submit to the personal jurisdiction of such courts. You hereby waive any right to a jury trial in any proceeding arising out of or related to this Agreement. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply to this Agreement.

Changes and amendments

We reserve the right to modify this Agreement or its terms relating to the Website and Services at any time, effective upon posting of an updated version of this Agreement on the Website. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. Continued use of the Website and Services after any such changes shall constitute your consent to such changes.

Acceptance of these terms

You acknowledge that you have read this Agreement and agree to all its terms and conditions. By accessing and using the Website and Services you agree to be bound by this Agreement. If you do not agree to abide by the terms of this Agreement, you are not authorized to access or use the Website and Services. 

Contacting us

If you would like to contact us to understand more about this Agreement or wish to contact us concerning any matter relating to it, you may send an email to us.

This document was last updated on April 22, 2021